AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (Buradan sonra “TALPA” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak, danışan pilotlara kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

TALPA olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.  Bu kapsamda KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin elde edilmesi, işlenen kişisel veriler ve işlenme amaçları

 2. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi:

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak TALPA bünyesinde gerçekleştirilen  TALPAMDA (TALPA Meslektaş Destek Programı)(“Program”) kapsamında kamu sağlığının ve güvenliğinin korunması, koruyucu ve önleyici danışmanlık hizmeti verilmesi, psikolojik teşhis ve tedavi hizmetinin yürütülmesi, bu  hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması, kalitesinin arttırılması, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya kanunen istisna olarak sayılan hallerde  danışanlara ilişkin raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir.

 

Bu doğrultuda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz KVK Kanunu, Sivil Havacılık Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Dernekler Kanunu ve bu kanunlara ilişkin bağlı mevzuat kapsamında ve danışan pilota sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; TALPA’nın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda elde edilip, işlenmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

Yukarıda açıklanan çerçevede elde edilen genel nitelikli kişisel verileriniz ve -kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere- özel nitelikli kişisel verilerinizi aşağıda sıralanmıştır.

 

 • Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz,
 • Psikolojik teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen veya kendi açık rızanız ile aktardığınız sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli verileriniz,
 • Program kapsamında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
 • Sesli görüşme kayıtları,

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

 

Yukarıda sayılmış olan genel nitelikli kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, fiziki ve elektronik arşivlerde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak TALPA tarafından aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Program kapsamında danışmanlık hizmetinin verilmesi, kamu güvenliğinin ve sağlığının  korunması, koruyucu psikolojik destek sağlanması,
 • Yasal ve düzenleyici gerekliklerinin yerine getirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
 • TALPA tarafından Program’ın iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Risk yönetimi, kalite geliştirme ve değerlendirme süreçlerinin oluşturulması,
 • Teknik Servis ve Bilgi İşlem bölümleri tarafından suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması
 • Danışan memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

TALPA tarafından elde edilen kişisel verileriniz, KVK Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, kanunen yetkili kamu kurumlarına, Program Ortaklarına ve Yetkili Sağlık Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

 1. Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz TALPA tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Program ‘ın yürütülmesi esnasında ve devamında elden ya da elektronik sistemler üzerinden toplanan kişisel verileriniz KVK Kanun’un 5. ve 6. maddeleri çerçevesinde; kanunlarda açıkça belirtilmiş olması, Programa ilişkin sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve açık rıza hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İmha Edilmesi:

 

TALPA işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; Program kapsamında verilen hizmetlerin tam ve eksiz olarak sunulabilmesi için gereken süre kadar tutmakta ve bu sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca imha etmektedir.

 

 1. KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız:

TALPA’ya başvurarak kişisel verilerinizin,

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ……………………… adresinden TALPA’ya iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.