GÖNÜLLÜ MESLEKTAŞ GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

İşbu Taahhütnamede, pilot meslektaşlar tarafından teslim edilen her türlü bilgi, belge, görüş, düşünceler ile her türlü kişisel veri ve “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” olarak tanımlanan bir gerçek kişiye ilişkin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din/mezhep/diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek/vakıf/sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti/güvenlik tedbiri, biyometrik ve genetik veri, finansal bilgi ve belgeler, bunlarla sınırlı olmaksızın, “Gizli Bilgi” olarak tanımlanmıştır 

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği bünyesinde yürütülen TALPAMDA (TALPA Meslektaş Destek Ağı Programı) (“Program”) kapsamında Gönüllü Meslektaş görevimin yerine getirilmesinde; kamu yararı, eşitlik, saydamlık, tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde; pilot meslektaşlar tarafından aktarılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca genel ve özel nitelikli kişisel verilere (“Kişisel Veriler”) ilişkin olarak;

(i) Kişisel Veriler’i sadece Program kuralları doğrultusunda ve söz konusu kurallarda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işleyeceğimi ve herhangi bir sebeple kurallara ve talimatlara riayet edemeyecek durumda kalmam halinde TALPA’yı derhal bilgilendireceğimi,

(ii)  Kişiel Veriler’in işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’da öngörülen genel ilkelere ve işleme şartlarının yanı sıra Program kurallarına gereği gibi uyacağımı,

(iii) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan Özel ve Genel Nitelikli tüm kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemleri alacağımı,

(iv) Hâsıl olduğunda: (a) Resmi makamların Kişisel Verilere yönelik taleplerini; (b) veri güvenliğine ilişkin herhangi bir saldırı veya tehditi (c) ilgili kişinin kendisine yaptığı başvuruları, bunlara cevap vermeden önce TALPA’ya derhal ve yazılı olarak bildireceğimi, 

(v) Başka bir gerçek veya tüzel kişiye Program konusu Kişisel Verileri, kanuni mevzuata aykırı olarak aktarmayacağımı ve Program ilişkisi içerisinde aktarılan veriler açısından süresiz şekilde sır saklama yükümlülüğüm olduğunu 

(vi) Kişisel Veriler’in işlenmesini gerektiren sebeplerin ya da işleme amacının herhangi bir şekilde ortadan kalkmasını müteakip Kişisel Verileri sileceğimi, imha edeceğimi 

(vii) İşbu Taahhütname kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Verileri açık rıza olmadan hiç kimseye ifşa etmeyeceğimi, Özel Nitelikli Kişisel Verileri korurken kendi kişisel verilerimi korumak için gösterdiğim özenin aynısını göstermeyi,

(viii) Program sona erdikten sonra da gizlilik yükümlülüğüne uyacağımı, 

kabul, beyan ve gereğini taahhüt ederim.

Bu Taahhütnamenin yorumunda Türk hukuku uygulanacak olup, işbu taahhütname sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. 

İşbu taahhütname bir nüsha tanzim ve imza edilerek yürürlüğe girer. 

            

ADI- SOYADI

İMZA

ADI SOYADI               :

UNVANI                  :

TC KİMLİK NUMARASI       :

E-POSTA ADRESİ            :

CEP TELEFONU NUMARASI    :