KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Havayolu Pilotları Derneği İktisadi İşletmesi (Buradan itibaren “TALPA” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak, “TALPAMDA” programına katılma talebiniz sırasında paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
• İşleme Amacı: TALPA tarafından toplanan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde tarafınızla iletişim kurulması amacıyla işlenmektedir. Bu aşamada yalnızca sizinle iletişim kurulması amacıyla tercihinize göre vereceğiniz (e-mail/telefon numarası ya da sair) iletişim veriniz işlenecek olup, bu veriniz üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
• Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep: Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elektronik sistemler üzerinden toplanmakta ve Kanun’un 5.maddesi çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.
Kişisel verilerinizle ilgili Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz.
Haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak, talpa@talpa.org adresinden Derneğimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.